THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
16-10-2021 067 | 23 TRÚNG 3C: 067 | TRÚNG SL: 23X2
15-10-2021 208 | 49 TRƯỢT | TRÚNG SL: 49X2
14-10-2021 019 | 44 TRÚNG 3C: 019 | TRÚNG SL: 44X2
13-10-2021 521 | 12 TRƯỢT | TRƯỢT
12-10-2021 618 | 27 TRÚNG 3C: 618 | TRƯỢT
11-10-2021 142 | 21 TRÚNG 3C: 142 | TRƯỢT
10-10-2021 086 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69X2
09-10-2021 156 | 32 TRÚNG 3C: 156 | TRƯỢT
08-10-2021 550 | 16 TRÚNG 3C: 550 | TRƯỢT
07-10-2021 469 | 51 TRÚNG 3C: 469 | TRÚNG SL: 51X2
06-10-2021 246 | 20 TRƯỢT | TRÚNG SL: 20X2
05-10-2021 967 | 59 TRÚNG 3C: 967 | TRÚNG SL: 59
04-10-2021 748 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69X2
03-10-2021 682 | 29 TRƯỢT | TRƯỢT
02-10-2021 377 | 85 TRÚNG 3C: 377 | TRƯỢT
01-10-2021 220 | 28 TRÚNG 3C: 220 | TRƯỢT