THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 11-07-2020
10-07-2020 969 | 65 TRÚNG 3C: 969 | TRƯỢT
09-07-2020 091 | 20 TRÚNG 3C: 091 | TRÚNG SL: 20X2
08-07-2020 784 | 50 TRƯỢT | TRÚNG SL: 50
07-07-2020 860 | 20 TRÚNG 3C: 860 | TRƯỢT
06-07-2020 634 | 02 TRƯỢT | TRÚNG SL: 02
05-07-2020 070 | 11 TRÚNG 3C: 070 | TRÚNG SL: 11X2
04-07-2020 745 | 58 TRƯỢT | TRƯỢT
03-07-2020 837 | 52 TRƯỢT | TRÚNG SL: 52X2
02-07-2020 139 | 51 TRƯỢT | TRÚNG SL: 51X2
01-07-2020 435 | 65 TRÚNG 3C: 435 | TRÚNG SL: 65
30-06-2020 229 | 56 TRÚNG 3C: 229 | TRÚNG SL: 56X2
29-06-2020 710 | 62 TRƯỢT | TRƯỢT
28-06-2020 351 | 83 TRÚNG 3C: 351 | TRƯỢT
27-06-2020 237 | 26 TRƯỢT | TRƯỢT
26-06-2020 306 | 30 TRƯỢT | TRƯỢT
25-06-2020 983 | 38 TRƯỢT | TRƯỢT