THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 867 | 34 TRƯỢT | TRƯỢT
04-05-2021 580 | 78 TRÚNG 3C: 580 | TRÚNG SL: 78X2
03-05-2021 925 | 72 TRÚNG 3C: 925 | TRÚNG SL: 72X2
02-05-2021 588 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT
01-05-2021 365 | 30 TRÚNG 3C: 365 | TRƯỢT
30-04-2021 737 | 28 TRƯỢT | TRƯỢT
29-04-2021 916 | 43 TRÚNG 3C: 916 | TRƯỢT
28-04-2021 223 | 50 TRƯỢT | TRÚNG SL: 50
27-04-2021 334 | 10 TRƯỢT | TRƯỢT
26-04-2021 252 | 11 TRÚNG 3C: 252 | TRƯỢT
25-04-2021 268 | 91 TRƯỢT | TRÚNG SL: 91X2
24-04-2021 176 | 20 TRƯỢT | TRÚNG SL: 20X2
23-04-2021 860 | 27 TRÚNG 3C: 860 | TRƯỢT
22-04-2021 293 | 67 TRƯỢT | TRÚNG SL: 67X2
21-04-2021 355 | 11 TRÚNG 3C: 355 | TRƯỢT
20-04-2021 476 | 48 TRƯỢT | TRÚNG SL: 48X2