THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
16-10-2021 67 | 066 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
15-10-2021 18 | 217 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT
14-10-2021 19 | 009 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRƯỢT
13-10-2021 22 | 521 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
12-10-2021 29 | 618 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 618
11-10-2021 42 | 152 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRƯỢT
10-10-2021 85 | 084 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRƯỢT
09-10-2021 46 | 155 TRƯỢT | TRƯỢT
08-10-2021 50 | 550 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG 3C: 550
07-10-2021 69 | 479 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRƯỢT
06-10-2021 45 | 244 TRÚNG ĐỀ: 45X2 | TRƯỢT
05-10-2021 57 | 968 TRƯỢT | TRƯỢT
04-10-2021 57 | 747 TRÚNG LÔ: 57 | TRÚNG 3C: 747
03-10-2021 81 | 682 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRƯỢT
02-10-2021 78 | 377 TRÚNG LÔ: 78 | TRÚNG 3C: 377
01-10-2021 20 | 210 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRƯỢT