THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 11-07-2020
10-07-2020 69 | 969 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG 3C: 969
09-07-2020 90 | 091 TRÚNG LÔ: 90 | TRÚNG 3C: 091
08-07-2020 83 | 782 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRƯỢT
07-07-2020 60 | 860 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG 3C: 860
06-07-2020 70 | 471 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRƯỢT
05-07-2020 51 | 053 TRƯỢT | TRƯỢT
04-07-2020 42 | 245 TRƯỢT | TRƯỢT
03-07-2020 27 | 817 TRÚNG ĐỀ: 27X2 | TRƯỢT
02-07-2020 29 | 128 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRƯỢT
01-07-2020 35 | 435 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG 3C: 435
30-06-2020 29 | 219 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRƯỢT
29-06-2020 10 | 720 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 720
28-06-2020 61 | 341 TRƯỢT | TRƯỢT
27-06-2020 36 | 235 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRƯỢT
26-06-2020 16 | 315 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRƯỢT
25-06-2020 83 | 982 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 982