THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 66 | 865 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRƯỢT
04-05-2021 80 | 590 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRƯỢT
03-05-2021 25 | 926 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRƯỢT
02-05-2021 77 | 578 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 578
01-05-2021 65 | 365 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG 3C: 365
30-04-2021 46 | 746 TRƯỢT | TRƯỢT
29-04-2021 16 | 916 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG 3C: 916
28-04-2021 12 | 213 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 213
27-04-2021 33 | 333 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG 3C: 333
26-04-2021 52 | 252 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRÚNG 3C: 252
25-04-2021 68 | 278 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 278
24-04-2021 76 | 178 TRÚNG LÔ: 76 | TRƯỢT
23-04-2021 61 | 861 TRƯỢT | TRƯỢT
22-04-2021 92 | 282 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRƯỢT
21-04-2021 55 | 354 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRƯỢT
20-04-2021 64 | 476 TRÚNG LÔ: 64 | TRƯỢT