THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
16-10-2021 67 | 62 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG BT: 62
15-10-2021 18 | 73 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT
14-10-2021 08 | 98 TRƯỢT | TRƯỢT
13-10-2021 22 | 05 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG BT: 05
12-10-2021 19 | 50 TRƯỢT | TRÚNG BT: 50
11-10-2021 42 | 01 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG BT: 01
10-10-2021 95 | 48 TRƯỢT | TRÚNG BT: 48
09-10-2021 46 | 57 TRƯỢT | TRÚNG BT: 57
08-10-2021 51 | 49 TRƯỢT | TRÚNG BT: 49
07-10-2021 68 | 19 TRƯỢT | TRÚNG BT: 19
06-10-2021 45 | 55 TRÚNG ĐỀ: 45X2 | TRÚNG BT: 55
05-10-2021 67 | 96 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG BT: 96
04-10-2021 48 | 47 TRƯỢT | TRÚNG BT: 47
03-10-2021 82 | 34 TRƯỢT | TRƯỢT
02-10-2021 67 | 34 TRƯỢT | TRÚNG BT: 34
01-10-2021 10 | 20 TRƯỢT | TRÚNG BT: 20