THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
16-10-2021 67 | 33 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
15-10-2021 18 | 38 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT
14-10-2021 19 | 44 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG SL: 44X2
13-10-2021 22 | 14 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG SL: 14
12-10-2021 28 | 36 TRƯỢT | TRƯỢT
11-10-2021 42 | 32 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG SL: 32
10-10-2021 85 | 59 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRƯỢT
09-10-2021 66 | 43 TRƯỢT | TRƯỢT
08-10-2021 60 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
07-10-2021 69 | 61 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG SL: 61
06-10-2021 44 | 20 TRƯỢT | TRÚNG SL: 20X2
05-10-2021 67 | 39 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
04-10-2021 47 | 49 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG SL: 49
03-10-2021 81 | 18 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRƯỢT
02-10-2021 77 | 22 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRƯỢT
01-10-2021 20 | 28 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRƯỢT