THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 11-07-2020
10-07-2020 45 | 32 74 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 32
09-07-2020 20 | 10 80 TRÚNG SL: 20X2 | TRÚNG XIÊN 2: 10 80
08-07-2020 50 | 05 83 TRÚNG SL: 50 | TRÚNG XIÊN 2: 05 83
07-07-2020 54 | 78 38 TRƯỢT | TRƯỢT
06-07-2020 72 | 71 17 TRÚNG SL: 72X2 | TRÚNG LÔ: 17
05-07-2020 11 | 70 25 TRÚNG SL: 11X2 | TRÚNG XIÊN 2: 70 25
04-07-2020 06 | 55 75 TRÚNG SL: 06 | TRÚNG XIÊN 2: 55 75X2
03-07-2020 62 | 16 89 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 16 89
02-07-2020 51 | 58 29 TRÚNG SL: 51X2 | TRÚNG LÔ: 29
01-07-2020 45 | 68 90 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 68
30-06-2020 47 | 53 78 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 53 78
29-06-2020 42 | 37 70 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 37
28-06-2020 82 | 43 95 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 43X2 95
27-06-2020 37 | 36 35 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 36X3 35
26-06-2020 31 | 02 37 TRÚNG SL: 31X2 | TRÚNG XIÊN 2: 02 37
25-06-2020 18 | 13 28 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 13 28X2